Hàm ẩn danh Lambda và Closure trong PHP

Hàm ẩn danh Lambda và Closure trong PHP

 

Lambda là gì ?

- Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh), có thể khai báo và định nghĩa ở bất cứ đâu, và không có khả năng tái sử dụng.

- Lambda thường được gắn vào biến, hoặc được gắn hàm, class như một tham số

Khai báo và sử dụng Lambda

- Đơn giản chỉ là một hàm không có tên, và được định nghĩa như sau:

function () {

    return "Xin chào!";

}

 - Gán biến với một hàm aane danh lambda:

//gán biến bằng hàm ẩn danh.$lambda = function() { return 'Học lập trình thật đơn giản';

}; //gọi biếnecho$lambda();

 - Truyền anonymous function vào tham số

// Truyền anonymous function vào tham số

function speak($message){ echo $message();}// Gọi hàmspeak(function(){return"Xin chào";});

Closure là gì ?